Skörd 2018 ser ut att bli den lägsta på decennier

Rekord tidig spannmålsskörd i Sverige i år. Den torra försommar torkan ger stor påverkan på skördeutfallet. Sverige går från nettoexportör till nettoimportör av spannmål.

I mitten av juli började spannmålsskörden i Sverige i år. De första prognoserna på avkastning av skördade ton visar på ett svårt kommande år avseende försörjningen av svenska lantbruksråvaror.

Hela jordbruksnäringen påverkas av torkan i Sverige. Det leder till brister i hela kedjan och kan påverka flera dagligvaror som svenskt kött, bröd och öl.

Alla typer av lantbruk, serviceföretag, maskinåterförsäljare mm. uppskattar att inkomsten kommer att påverkas stort under 2018/2019. Djurbönder prioriterar sina djurs foderförsörjning, ensilerar både sina vete- och råg-odlingar.

Den planerade höstsådden 2017 påverkades av en blöt höst vilket resulterade i mindre sådd areal höstvete och råg än femårsgenomsnittet. Arealen vårsådd blev på grund av detta över femårsgenomsnittet. Den blöta hösten gav dåliga plantbestånd till följd av mycket regn. Den följande korta våren övergick till torr sommar och har satt tydliga spår både på höst- och vårgrödor.

Odlingsarealen höstvete har störst potentiella skördeutfallet. Den har inte gått att utnyttja i år eftersom redan svaga och glesa bestånd inte kunnat kompensera sig under odlingssäsong pga. värme och torka.

I södra Sverige uppskattas ett skördebortfall på 30-50% i höstvete mot normalt på de arealer som är tröskade. Den ökade arealen vårgrödor är lika illa eller värre drabbad av torka och kommer avkasta på en klart lägre nivå än normalt. De första prognoserna är så låga som bortfall på 70 %.

I västra och östra Götaland är skörden igång och väntas bli lägre även den. Med den samlade beräknade skördeutfallet kommer Sverige att gå från ett export- till importland på spannmål. Länder i vår närhet i norra samt östra Europa är även de drabbade av det torra vädret. Kombinationen av väldigt små nederbördsmängder och hög temperatur med många dagar på 25 till över 30 grader och stekande sol har tärt hårt på all växtlighet.

Prisbilden på spannmål styrs av den globala marknaden med Matif och Chicago börserna som grund. Den lokala marknaden kan utifrån tillgång och efterfrågan skilja från världsmarknadspriset i respektive land. För svensk handel kommer det att innebära klart högre fraktpriser som nettoimportör.

Back to top